тексти для усного переказу в 2 класі

тексти для усного переказу в 2 класі

Тексти для диктантів та списування. На галявині великий дуб. Біля нього пригнулася берізка. Дуб захищає її від вітру.

Він великий і сильний. Тепер у класі чисто й затишно. Чергові чекають вчительку.

Причесали берізки коси. Весело їм, бо весна настала. Поточне оцінювання здійснюється за результатами поточної перевірки – усного опитування учнів на уроці, виконання письмових робіт (класної роботи, зокрема самостійної, практичної роботи тощо). Воно передбачає вербальну оцінку або оцінку в балах на основі критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Поточна перевірка уміння читати текст у 1 класі здійснюється на текстах типу букварного, в яких ужито вже вивчені букви. Перевірка має діагностичний характер з метою визначення сформованості умінь читати. Поточну перевірку сформованості монологічного мовлення (переказ, твір) організовують як усно (1 - 4 класи), так і письмово (3 - 4 класи) залежно від мети і завдань уроку.

Для усного переказу використовують невеликі твори чи фрагменти з них, переважно ті, які опрацьовувались на попередніх уроках (такі, що належать до художнього, а в 3—4 класах — і до художньо - наукового стилів). Учневі пояснюють завдання, у разі потреби дають допоміжні матеріали, пропонують кілька хвилин для підготовки, а потім слухають його. Доцільно використовувати пов язані між собою фрагменти твору — з тим, щоб 2—3 учні переказали його один за одним. Найбільш підготовленим учням можна дати завдання уважно послухати незнайомий текст, який вчитель читає для певної роботи за темою уроку, і у 2 класі робота оцінюється словесно, у 3, 4 класах виставляють оцінки за 12 - бальноіо шкалою. Усний переказ у 2 класі проводиться поточна і періодична контрольна перевірка умінь переказувати текст. Для контрольної перевірки учням пропонується прочитати чи прослухати текст розповідного характеру обсягом 40 - 50 слів. Подаємо зразки таких текстів. Прослухай і перекажи текст. Пропонуємо орієнтовні теми для усних зв’язних висловлювань. Розкажи, які ознаки осені ти бачиш за вікном. Що ти найбільше полюбляєш робити у вільний час. Чим тобі подобається зима. Розкажи, як ти зустрічав (зустрічала) новий рік. З ким із дітей класу ти хотів би (хотіла б) дружити. Завдання для перевірки усних видів мовленнєвої діяльності в 3 класі аудіювання. Текст для навчального аудіювання. Тексти для контрольного аудіювання. Текст для навчального читання мовчки. Тексти для контрольного читання мовчки. Текст, що читається вчителем, або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал з газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо. Якщо пишеться переказ із творчим завданням, учням пропонується, окрім того, також завдання, що передбачає написання творчої роботи, обов’язково пов язаної із змістом переказу.

Переказ – це відтворення змісту заслуханого або прочитаного тексту оповідання, поезії, твору чи будь - якої статті. Для того щоб перекази давали навчальний ефект і позитивні результати, треба знати їх різновиди, враховувати специфіку кожного з них. Спільними для всіх видів переказу є робота над готовим матеріалом, сприймання змісту і його відтворення. Теоретично переказувати можна будь - який писаний або усний текст. Але практично як вид роботи зі зв’язного мовлення частіше застосовується переказ художнього тексту.

Простіше, легше учням переказувати художній текст, в якому чітко проступає тема, сюжет з конкретними дійовими особами, їхніми характеристиками і вчинками, подіями й фактами. Вибірковий усний переказ прочитаного тексту.

Вправи на закріплення знань про м які приголосні звуки та позначення їх м якості. Закріплювати навички правильної вимови та письма слів із м якими приголосними, вміння знаходити їх у словах. Розвивати навички усного переказу, зв’язного мовлення. Збагачувати словниковий запас учнів. Формувати ціннісне ставлення особистості до природи. Весна в клас наш заглядала. Та й завдання загадала. Дуже хоче перевірить усний переказ тексту.

Закріплення знань про будову тексту.

Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації тема 22. Розповідь, опис, міркування тема 23. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою „текст”. Тематичне оцінювання тема 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнком та поданим планом тема 34. Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання тема 35. Головні члени речення тема 36. Визначення головних членів речення. Другорядні члени речення. Побудова речень за схемами тема 37. Встановлення зв язку слів у реченнях за питаннями тема 38. Дидактичний матеріал для навчання усного переказу.

Для того, щоб процес складання переказу не перетворився на одноманітне і нудне заняття і щоб ним охопити якомога більше учнів, ми в деталях продумували форми роботи. — переказ тексту одним учнем з наступним колективним. Як можна краще сказати. Після цього інший учень, враховуючи виявлені недоліки, ще раз переказував текст; — колективний переказ ланцюжком з наступним порівняльним аналізом. Хто найкраще переказував (а не найгірше — підготовка переказу в парах (один говорить, другий слухає). По закінченні 1—2 учні із тих, хто слухав, переказува детальний (докладний) переказ найчастіше використовується в початкових класах. Діти усвідомлюють, запам’ятовують до найдрібніших деталей зміст тексту для того, щоб передати його із збереженням подробиць. Переказ збагачує мовлення учнів, зміцнює пам ять, виробляє навички послідовного викладу.

Читання тексту вчителем (учнями). Вчимо стислим переказам на пізнавальних текстах, де легко простежується дія. Стислий переказ описів не рекомендується. Вибірковий переказ – вимагає відтворення тієї частини тексту, яка відповідає конкретному запитанню, певній мікротемі. Усний переказ за заданим планом. Орфографічна підготовка. Перeвірку усногo монологічного мовлення рекомeндується здійснювати в 2 - 4 класах у другому сeместрі. У 2 класі перевіряється вміння будувaти усний переказ, у 3 - 4 класах – усний твір. Писемнe мовлення перeвіряється в 3 - 4 клaсaх. Усний переказ тексту.

Для того, щоб складання переказу не стало нудним заняттям і щоб охопити щонайбільше учнів, можна використовувати такі види роботи. Переказ одним учнем з наступним обговоренням; колективний переказ ланцюжком; переказ в парах; переказ в групах. і семестр за оповіданням о. У шкільній практиці усний переказ тексту – це підготовка до переказу письмового, підготовка необхідна й важлива. Чи ж потрібно перед тим, як учні почнуть самостійну роботу над письмовим переказом, переказувати текст усно. Потрібно, проте обсяг таких усних переказувань (приговорювань) тексту в 5 - 7 класах має розумно дозуватися, щоб врешті - решт учням не довелося писати переказ переказу.

У старших класах, де учні переказують чималі за обсягом тексти, цілком можна обійтися без усного переказу.

Залежно від обсягу й докладності передавання змісту розрізняють перекази вибіркові, детальні, стислі, перекази із творчим завданням і перекази із завданням граматичним. Створеною методикою розвитку монологічного мовлення в 2 класі передбачено побудову та записування школярами невеликих за обсягом текстів за малюнком і запитаннями, серією малюнків, даним початком, малюнком і опорними словами, за зразком і запитаннями. Продемонструємо на кількох прикладах методику роботи над формуванням умінь будувати зазначені тексти. Перекази - описи — це перекази, в яких викладено зовнішню характеристику одного чи кількох предметів. Між окремими частинами в описі наявні просторові зв’язки, які сприймаються і засвоюються учнями з більшими зусиллями, ніж часові. Коли учні натренуються виконувати в класі цей вид роботи, тоді можна давати подібні завдання для домашньої роботи. Важливе значення має добір текстів для переказів. Тексти слід брати з творів художньої літератури, дитячих газет та журналів. Це можуть бути цікаві й доступні за змістом оповідання або цілісні уривки, сюжетні вірші, байки, нариси, в яких відбиваються події суспільного життя, приклади героїчної поведінки, цікаві подорожі, життя природи тощо. Українська мова текст для усного переказу 2 - й клас. Як котові соромно стало вийшов кіт на поріг. Мружиться від сонечка. Математичний диктант. Знайди суму чисел 27 і 8; знайди різницю чисел 40 і 6; запиши добуток чисел 8 і 3; число 22 збільш на 8 одиниць; знайди частку чисел 32 14; число 27 зменш у 3 рази; число 5 збільш у 4 рази. 52 – х = 10 х • 4 = 24 4. Для соління тато купив 25 кг помідорів, 20 кг огірків, а баклажанів у 5 разів менше, ніж помідорів та огірків разом. Скільки кілогр a) переказ. Матеріалом для переказу (усного чи письмового) може бути текст - розповідь, опис чи міркування. Обсяг тексту для переказу орієнтовно визначається так. Для письмового переказу.

Для перевірки вміння складати усні твори у 2 класі можна пропонувати дітям будувати розповідь за картиною, опорними словами і зачином; описувати нескладні предмети (після їх розгляду та бесіди про істотні ознаки) за зразком; будувати найпростіші міркування за даним початком і зразком. Обсяг усного твору другокласників має становити 4 - 5 речень. Розрізняємо типи тексту.

Завдання з української мови для 2 класу на найбільшому порталі інтерактивної дошкільної та шкільної електронної освіти learning. Тепер перекажіть прочитане.

Натисни на запис щоб розпочати. Навчання може бути цiкавiшим. Ua бiльш простим i зручним. Методика навчання дітей усного переказу в 2 - му класі. Щоб упевнитись у тому, що учні усвідомлюють голосно чи мовчазно прочитаний твір, необхідний контроль. При голосному читанні перевірка розуміння прочитаного здійснюється і в процесі, і після його завершення. Мовчазне ж читання контролюється усним опитуванням лише після того, як учні ознайомляться з текстом твору.

Виконання учнямі малюнків до тексту, розповідь про їх зміст. Результатом проведення перекази даного виду стало віроблення у молодших школярів уміння переказуваті текст за запитання; за планом; із використаних сюжетних ілюстрацій. Вібірковій переказ передбачав передачу своїми словами вузької тими цілого тексту.

Це був або переказ окремого епізоду, або сцени зустрічі двох героїв, опис природи тощо. Для такої роботи найбільше підходілі казки, оповідання. Методика проведення таких переказів була майже така, як и над детальним. Збірник текстів для переказів у 1 - 3 класах нечай л. Учнівські твори в початкових класах. Дидактичний матеріал з розвитку мовлення в 4 класі. Системність у роботі над текстами “початкова школа” №2 1998р. Організаційна частина. Відкрили свої оченята і повернулися думками до нашого класу на урок української мови, на якому ми будемо писати переказ “петрусева пшениця”. Усний переказ тексту за пунктами плану (диференційований підхід до повного переказу). Переказ уцілому (із використанням контрольних слів і виразів, поданих вчителем). Контрольна робота № 3. Письмова перевірка досвіду читацької діяльності у 2 класі передбачає первинне ознайомлення учнів із текстом під час читання його вголос учителем. При цьому другокласники мають стежити за читанням по тексту.

Учні 3 - 4 класів читають текст самостійно мовчки або пошепки. Після первинного ознайомлення з текстом, під час його опрацювання учні виконують письмові завдання на перевірку сформованості вмінь визначати основну думку твору, його тему, розрізняти жанри, встановлювати послідовність подій у творі, характеризувати вчинки дійових осіб, пояснювати зображувальні можливості художнього слова тощо. Вимоги до оцінювання грамотності письмового переказу твору такі самі, як до оцінювання диктанту.

— поясніть значення слова детальний. Детальний переказ — це усний або письмовий переказ, що якнайповніше передає зміст прочитаного або прослуханого тексту.

— для чого людині потрібно вміти детально переказувати. — а тепер послухайте, що розповiв нам про котика в. Хтось винiс iз хати мале сiре кошенятко й пустив його на дорогу.

Реферат методика навчання дітей усного переказ в 2 - му класі. Школярауміньдобиратиматеріал длявисловлювання. Для цогоученьоволодіваєчотирмагрупамикомунікативнихумінь (інформаційно - змістові, структурно - композиційні, граматико - стилістичні, редагування), котрізнаходятьповневтілення упереказах яксамостійнійвправі ізрозвиткуусногомовлення. А)детальний; б)творчий. Доповнити, якзагинула матірїжачиха чи якрозвивалисьподії далі. Романів ольга зеновіївна, учитель початкових класів львівського нвк школа - ліцей оріяна. Українська література. Нижче ви можете скопіювати url - адресу цієї сторінки. Або посилання для вставки у веб - документи (на сторінки сайтів). Або додати публікацію в соціальні сервіси. Ввійдіть або зареєструйтесь, щоб залишати коментарі. Літературне читання, 2 клас. Контрольна робота №2. Літературне читання, усний переказ. Перевірна робота № 1. Позиційне чергування голосних звуків. Орфограма слабкої позиції голосних звуків. Оберіть правильну відповідь та позначте її. Як звали дівчинку, яка довго хворіла. Що треба було їсти дівчинці, щоб одужати. А) підготувати учнів до переказу, формувати уміння визначати тему й головну думку тексту, його підтеми і мікротеми у процесі складання плану, самостійно добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум - усно стисло відтворювати вихідний текст - зразок) б) розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, пам ять, збагачувати словниковий запас; удосконалювати вміння відтворювати усне висловлювання художнього стилю, в) виховувати прагнення вдосконалювати себе, своє мовлення, робити його багатим, грамотним, красивим; ме письмові перекази, близькі до тексту, проводяться в усіх класах, починаючи з періоду навчання грамоти. Від запису окремих слів, словосполучень, речень, фрагментів усного переказу слід уже у 2 класі переходити до повних переказів невеличких текстів. Ефективним прийомом підготовки до письмового переказу є вільний диктант. Учитель читає текст частинами, а учні записують так, як запам ятали (вільно). Текст для переказу добирається з урахуванням вікових особливостей учнів. Має бути доступним і цікавим дітям, не переобтяженим новими для них словами і зворотами, нескладним за композицією, містит.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

батьківські збори 10-11 класс

відповіді до дпа 2021 11 клас історія україни горинський

мектеп баспасынан шыккан 8 сыныптын агылшын кітабы

зошит з розвитку писемного мовлення 3 клас захарійчук гдз відповіді