художні течії і напрямки в літературі таблиця

художні течії і напрямки в літературі таблиця

Добірка матеріалів з української літератури у формі структурованих опорних таблиць допоможе повторити та систематизувати знання студентів, зокрема простеж основні стильові напрями, течії. Драма – один з основних родів художньої літератури, який відрізняється від епосу і лірики тим, що явища життя і характери героїв розкриває не через авторську розповідь про них, а через вчинки і розмови дійових осіб діалоги та монологи, і призначений для сценічного втілення. Екзистенціалізм (від латин. Еxistentia – існування) – напрям у літературі, предметом вивчення якого є проблема існування людини в складних ситуаціях страждання, внутрішньої боротьби, загрози смерті, втрати близьких. Напрям у мистецтві xvi - першої половини xvii ст. Відродження і середньовіччя. Митці бароко центральне місце приділяють богові і релігії, цінують дотепність, парадоксальність, контрастні сполучення. Течія в літературі та мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму й знайшла свій вияв у використанні античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів. Виник у західноєвропейській літературі в середині xix ст. До групи українських неокласиків у 20 - х роках xx ст. Филипович, юрій клен (о. Масова література наново відчула гостру потребу в чітких жанрових приписаннях, що значно підвищують для читача передбаченість тексту, дозволяють легко в ньому зорієнтуватися. Зрозуміло, колишні жанри для масової літератури не годилися, і вона досить швидко сформувала нову систему, в основу якої ліг вельми пластичний і такий, що накопичив немало різноманітного досвіду жанр роману.

В італії в перше ж повоєнне десятиліття проявили себе письменники, які писали про боротьбу з фашизмом, про історичний досвід народу.

Незвичайною, дивовижною постаттю в громадському житті і літературі італії 40 - 50 - х років був курціо малапарте.

Пануючим же напрямком в літературі кінця 40 - х — початку 50 - х років став екзистенціалізм твори французьких філософів і письменників жана - поля сартра і альбера камю сприяли розповсюдженню екзистенціалізму по світу.

Цей напрям очолили а. Роб - грійє, франсуаза саган, наталі саррот. Напрями і течії слід відрізняти від літературних шкіл (і літературних угруповань). Літературна школа - невелике об єднання літераторів на основі єдиних художніх принципів, сформульованих теоретично - в статтях, маніфестах, наукових і публіцистичних висловлюваннях, оформлених як статути і правила. Нерідко таке об єднання літераторів має лідера, главу школи (щедрінського школа, поети некрасівській школи). Належать до однієї школи, як правило, визнаються письменники, які створили ряд літературних явищ з висо національна специфіка літератури — органічна якість художньої літератури певного народу, відмінна від якостей інших літератур. Вона витворюється системою змістових і формально - стильових особливостей, притаманних творам письменників даної нації. Національна специфіка літератури зумовлюється рядом чинників, насамперед ментальністю народу.

Зміна і взаємодія літературних напрямів і стильових течій, система і динаміка жанрів, співвідношення родів літератури, взаємини письменницьких генерацій, міжнаціональна літературна рецепція, взаємодія і взаємовпливи, роль критики і дискусій, взаємини літератури і церкви, митців і влади не можуть бути однаковими в кожній національній літературі. Літературні стилі та напрямки. Давня українська література, що за структурою належить до типу літератур середньовічних, охоплює літературні явища, які формувалися в україні протягом xi–xviii ст. До комплексу давньоукраїнських текстів відносять не лише власне літературні твори, але і твори історичні (літописи, літописні повісті), описи мандрівок (ходіння), повчання, послання, окремі тексти ділового характеру.

Ця література ввібрала в себе живу українську мову й відійшла від канонів старослов’янського письма. Символізм – це стильова течія модернізму, головним художнім засобом якої є символ як спосіб вираження незбагненої суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця. Стильові течії і напрямки, характерні жанри. Замість інтуїтивно - почуттєвого світосприйняття на перше місце в літературі висувається пізнавально - аналітичне начало, а типізація дійсності утверджується як універсальний спосіб художнього узагальнення. Першим теоретиком реалізму вважається художник ж. Сучасні економічні течії. Першою стадією розвитку модернізму став згадуваний у попередньому розділі декаданс - напрямок культури кінця xix - початку xx ст який характеризується переважно занепадницьким настроєм, песимізмом, тугою за втраченими суспільством духовними ідеалами, самодостатнім естетизмом. Відчуваючи дисгармонію світу, антигуманність відносин у суспільстві, декаденти відмовляються від пропагування активної соціальної діяльності. Явилась потреба у нових засобах виразності в літературі, музиці, живописі, архітектурі, скульптурі, кіномистецтві тощо. Порівняльна таблиця романтизму і реалізму (вклеїти). Розмаїття художніх форм; 7. Перевага роману як жанру в літературі, послаблення ліричного струменя мистецтва; 8. Розв язання проблем на основі загальнолюдських цінностей. Письменник – автор певної ідеї, а його твір втілення цієї ідеї, концепції. Основні художні течії хіх ст. Класицизм, романтизм, реалізм. Українська література. Причини появи нових течій в літературі. Літературний напрям — це конкретно - історичне втілення художнього методу, що проявляє себе в ідейно - естетичній спільності групи письменників у певний період часу.

Літературний напрям є своєрідним синтезом (поєднанням) художнього методу та індивідуального стилю письменника. Категорія напряму передбачає об єднання митців на основі єдиного методу, а також певну схожість індивідуальних стилів. Кожному літературному напрямові відповідає сукупність творів, які мають спільні, характерні риси. Художньо - стильові напрями й течії в літературі. Тесс пт, 2015 - 01 - 02 21. До того чи іншого літературного напряму належать письменники, які мають спільні принципи художнього зображення, естетичні ідеали та уподобання (тобто спільний художній метод). Найвизначнішими в історії літератури нового часу літературними напрямами й водночас художніми методами (та стилями) є бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм, постмодернізм тощо. У літературі просвітництво проявилося не в одному, а в кількох худ. Напрямках, які хоч і мають багато спільного в світоглядно - естетичних засадах та ідейній спрямованості творчості, але далеко розходяться у художній практиці. Основними напрямами літератури доби просвітництва були просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм. інші класицистичні художні системи перебували у силовому полі просвітництва. Тому класицизм став одним з його основних течій. Передусім, класицизм був близький і співзвучний просвітництву своїм раціоналізмом, тим, що розум у його худ. Зарубіжна література. імпресіонізм та символізм — це течії а романтизму б модернізму в реалізму г постмодернізму д соцреалізму.

У розвитку літератури модернізму виділяють два етапи — а перший і другий б поміркований і епатажний в раціональний та ірраціональний г ранній і зрілий д передмежовий і межовий. Визначальну роль щодо виникнення нових тенденцій у світовій літературі наприкінці xix ст. Відіграла літературні напрямки, течії, школи у поезії. Блок, ахматова, маяковський. На межі xix—xx століть в російській літературі, як в більшості європейських літератур, провідну роль відіграють модерністські течії, які найбільш яскраво виявились у поезії. Повинні були самовизначитись щодо актуальних проблем епохи. Це позначилось на долі й творчості багатьох діячів «срібного столі розділ 4. із літератури першої половини хх ст. Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій першої половини хх ст. Франц кафка (1883 - 1924). Джеймс джойс (1882 - 1941). із літератури кінця хх – початку ххі ст. Постмодернізм як один із провідних напрямків мистецтва 2. Стилі і напрямки в українській літературі. Доба монументального стилю (х - хі ст. ) ознаки творів доби монументального стилю символізм - це стильова течія модернізму, головним художнім засобом якої є символ як спосіб вираження незбагненої суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця. Засновником символізму вважається шарль бодлер. Ознаки символізму модернізм - загальна назва напрямів мистецтва та літератури кінця xix - поч. Xx ст що відображували кризу буржуазної культури і характеризували розрив із традиціями реалізму та естетикою минулого. Модернізм виник у франції наприкінці xix ст. Рембо) і поширився в європі, росії, україні. Модерністи вважали, що не треба шукати у творі мистецтва якоїсь логіки, раціональної думки. Тому мистецтво модернізму і носило переважно ірраціональний характер. Крім того, художня література, як і інші види мистецтва, об єднує авторські (включаючи і анонімні) твори на відміну творів фольклору, які принципово не мають автора. Модернізм — сукупність течій у літературі першої половини 20 століття. Пов язаний з такими поняттями, як потік свідомості, втрачене покоління. Художньо - стильові напрями і течії в літературі. Перед тим як розбиратись із конкретними літературними напрямами, методами, стилями, спочатку слід довідатися, як тлумачаться в теорії літератури ці поняття. Художній метод — це сукупність принципів ідейно - художнього пізнання та образного відтворення світу, спосіб осягнення дійсності засобами мистецтва. В історії літератури виділяють такі художні методи. Бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм. Кожний художній метод (за винятком модернізму) має відповідний літературний напрям. Напрям користується певним ме літературний напрям – конкретно - історичне втілення художнього методу, що виявляє себе в ідейно - естетичній спільності групи письменників у певний період часу.

Літературна течія– різновид, розгалуження напряму.

Штюрмерство у німецькому просвітництві. Літературна школа – вужча категорія літературної течії – об’єднання послідовників певного письменника. “метафізична школа” барокової поезії. Літературний напрям – конкретно - історичне втілення художнього методу, що виявляє себе в ідейно - естетичній спільності групи письменників у певний період часу.

Формалістичний напрямок зображення дійсності, протилежний реалізму, пошуки нової форми, спроби синтезувати поезію, музику, скульптуру, культ техніки, зображення і боротьба з провінціалізмом. Представники в україні – м. 20 - ті роки характеризувалися бурхливим розвитком української літератури та мистецтва. Характерними рисами цього періоду був новаторський підхід митців до зображення дійсності, наявність великої кількості різноманітних течій, організацій та груп. Ширшою категорією від літературного угруповання є літературна течія. Течія — це група письменників, об єднаних ідейно - естетичними поглядами та художньо стильовими особливостями. Це історико - типологічне утворення, що охоплює як змістовний, так і формальний рівні мистецтва, які між собою взаємопов язані. Коваліва — динамічна єдність концептуальних ідейно - естетичних, світоглядних, передусім стильових принципів, що охоплює творчість багатьох письменників, сформована на певній стадії літературного до течії приєдналися дружина гумільова анна ахматова, а також осип мандельштам, михайло зенкевич, георгій іванов та інші. Футуризм був першим авангардним плином в російській літературі. Відводячи собі роль прообразу мистецтва майбутнього, футуризм в якості основної програми висував ідею руйнування культурнихстереотіпов і пропонував натомість апологію техніки і урбанізму як головних ознак справжнього і майбутнього. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах. Літературний процес – безперервний, надзвичайно складний, іноді суперечливий, іноді регресивний розвиток літератури, який визначається всією сукупністю явищ і фактів, спричинених як єдиними нормами загально - літературного світового розвитку, так і його національними особливостями. Вступне слово учителя. Цей час визначається як доба кризи гуманістичної культури. Формуються такі визначальні течії в мистецтві, як символізм, імпресіонізм. Соціально - психологічний роман замінюється на суб єктивно - психологічний. Завдяки зростанню рівня освіти читання у xix ст 1 художні напрямки, течії, стилі в українській новітній літературі модернізм - це комплекс літературно - мистецьких напрямів, що виникли наприкінці хіх ст. Як заперечення натуралізму в художній дійсності, як спростування заангажованості митця. Неокласицизм виник у західноєвропейській літературі в середині хіх ст. Ознаки неокласицизму.

• повернення до вічних законів мистецтва; • орієнтація на кращі здобутки античності; • інтелектуалізм; • естетизм; • використання зразків античної культури і культури епохи відродження; • гармонія між розумом і почуттями; • аристократизм духу; • несприйняття радянської дійсності (комуністичної ідеології - всього, що призвело до падіння рівня духовності).

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

практична робота аналіз даних за допомогою табличного процесора 11 клас

гдз 8 класс алгебра мерзляк полонський якір рабінович

войнаренко м п кластери в інституційній економіці книгу

природознавство 2 класс гільберг онлайн