реферат на тему професія і мова

реферат на тему професія і мова

Культура усній і письмовій промови. Вивчення лексики на чотири класі, цілком осмислене вживання слів відповідно до їх значенням, темою. Культурологічна концепція викладання російської мови. Зміст запровадження глава 1. Культурологические основи змісту освіти 1. Культурологічне розвиток дошкільнят за допомогою пейзажного живопису.

Оглавление запровадження глава i. Культурологическое розвиток як частина процесу.

Культурологічне виховання воїнів. Фахова мова - сукупність мовних засобів, які використовують у професійній сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері. Питання та практичні завдання для самоконтролю. Дайте відповіді на питання. До якої мовної сім ї, мовної групи та мовної підгрупи належить українська мова. Які факти свідчать про спорідненість сучасних слов янських мов. Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Мова – найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності. Галузі виробництва побуту, культури, освіти, науки. Норма літературної мови — це сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови й суспільства. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах. Теорія мовленнєвої діяльності враховує перш за все, що комунікація - це не передача інформації, а обмін нею між співрозмовниками. 5)мовне структурування - це три операції підготовки засобів мови на внутрішньому рівні. Вибір слів, визначення порядку слів і словосполучень, засобів зв язку лексичних одиниць. У другій фазі виділяють. 1)прийом звукового сигналу.

2)аналіз акустичного потоку з погляду фонетики тієї чи іншої мови. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов язана з виробництвом, з його галузями, процесами, із соціальними відносинами, вона – елемент соціальної сфери. Науково - технічний прогрес, перебудова соціально - економічної та політехнічної системи в країні насичують нашу мову новими поняттями, термінами. Разом з піднесенням рівня фахових знань представників різних професій підвищуються й вимоги до мови. Що означає знати мову професії. Це – вільно володіти лексикою свого фаху, нею послугуватися. Мовні знання – один з основних компонентів професійної підготовки. Майстерність публічного виступу.

Види підготовки до виступу.

Мовний обов’язок громадянина і фахівця – захищати й утверджувати дер - жавну мову, а тим самим захищати народ, його гідність, право на майбутнє. Захист української мови – це найважливіший спосіб самоутвердження і діяльності в ім’я українського народу.

Кожний фахівець україни, якої б національності він не був, повинен бути національно свідомим, бути патріотом україни. Українська мова і література в системі культурних цінностей українського суспільства. У результаті вивчення цього курсу студенти повинні вміти. З допомогою відповідних методів вербального спілкування доречно використовувати мовні моделі ввічливого звертання, вибачення, погодження, користуватися правилами спілкування мовця та слухача, застосовувати різні форми проведення дискусій, використовувати у виступі супралінгвістичні одиниці. Пояснювальна записка. Тематичний план самостійної роботи з дисципліни. Українська мова – єдина національна мова українського народу.

Відповідно до статті 10 конституції україни, прийнятої верховною радою 28 червня 1996 року, українська мова є державною мовою в україні «державною мовою в україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території україни. В україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин україни. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в україні гарантується конституцією укра мова є засобом і матеріалом формування та становлення особистості людини, її інтелекту, волі, почуттів і формою буття. Мова — це неперервний процес пізнання світу, освоєння його людиною. Мова є засобом спілкування між людьми, передання власного досвіду іншим і збагачення досвідом інших. Мова сприяє виявленню й задоволенню матеріальних і духовних потреб людей, об єднує їх у суспільство для досягнення добробуту та духовних цінностей. Мова існує у двох формах. Передаючись з уст в уста, закріплюючись у текстах, вона невтомно долає віки, єднає покоління, збирає й зберігає дух 3. • мова і професія - дві важливі суспільні категорії, що визначають глибину пізнання світу, опанування надбань цивілізації, рівень мовленнєвої культури. Мова і професія нероздільні поняття, вони покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини зокрема. • мова з багатьма її функціями забезпечує належний рівень грамотності носіїв певної професії, формує вміння їх спілкуватися у всіх сферах кумуляції. У ділових відносинах, науці, освіті, культурі. Здійснити регламентування професійного спілкування, навчити студентів застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному та писемному спілкуванні. Мова в професійній діяльності людини. Літературна мова та її ознаки. Норми літературної мови. Написання реферату, що становить критичний огляд і вивчення ряду публікацій учених методами наукового опрацювання літератури. Реферат вибір професії. Міністерство освіти і науки російської федерації. Фгаоу впо російський державний професійно - педагогічний університет. Кафедра психології професійного розвитку.

В наш час серед великої кількості професій дуже важко вибрати одну.

Тому до прийняття такого рішення треба відноситися дуже серйозно. Нажаль бувають випадки, коли людина обравши професію, проходить довге навчання і на роботі розуміє, що вибір було зроблено невірно. Або здобувши освіту, не може знайти роботу по спеціальності. Даний текст буде корисний при складанні есе чи реферату.

Моя майбутня професія — логіст. З впевненістю можу сказати, що вже знаю, ким працюватиму, коли стану дорослим та закінчу виш. Я хочу стати логістом. Для того щоб повніше уявити обрану мною професію, треба прояснити деякі поняття. Логістика — це наука про управління матеріальними й супутніми їм інформаційними та фінансовими потоками в ланцюзі постачань. є безліч видів логістики. Закупівельна, виробнича, збутова, транспортна, митна, інформаційна, торгова, енергетична та інші. Славутицької міської ради. „моя майбутня професія - візажист”. офіційно зазначене заняття, спеціальність) - сталий і відносно широкий рід трудової діяльності, що вимагає певних знань і трудових навичок, і є джерелом існування. Правильний вибір професії - запорука майбутнього щасливого життя. У майбутньому я хочу стати візажистом, бо ця професія мені дуже подобається. Мені подобається створювати новий імідж для людини, підкреслювати її красу, робити людину привабливою, що в наш час дуже важливо. Для професій, які ставлять підвищені або особливо високі вимоги до окремих психофізіологічних властивостей, встановлюється так званий прохідний бал — ознаку професійної придатності або непридатності. Суть і методи адаптації. Оптимальне поєднання людини і професії забезпечується в процесі професійної і соціально - психологічної адаптації. Обираючи професію, людина сподівається займатися нею все життя. Але якщо не врахувати певні риси характеру, то замість гарного професіонала вийде нездара. Одні люди жваві, енергійні. інші – врівноважені, спокійні, терплячі. Деякі організовані і відповідальні, а деякі імпульсивні та креативні. Потрібно уважно та критично придивитися до себе, з’ясувати свої слабкі та сильні сторони (в кожного вони є), а вже потім робити вибір. Адже професія – це важлива частина людського життя. Досить багато часу люди присвячують роботі, і вона повинна приносити їм задоволення. Muxakara и 41 других пользователей посчитали ответ полезным. Мова – своєрідна візитна картка кожної людини, саме вона дає змогу судити про її освіченість, ерудицію; саме вона є одним із критеріїв, за яким визначають рівень професійної майстерності людини. Мова – засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин, мова тісно пов’язана з виробництвам. Діловою мовою послуговуються представники різних професій, а мова професійного спілкування функціонує в межах певної професійної сфери. Ділова мова – це реалізація офіційно - ділового стилю, зафіксованого в документах; у мові професійного спілкування реалізуються також науковий стиль та розмовний. Скласти твір тему професія і характер. Скласти твір на тему професія і характер. У світі багато різних професій, як і багато людей з різними характерами. Мої друзі, наприклад, хочуть обрати різні спеціальності. Хтось мріє бути лікарем, а хтось, навпаки, просто жахається крові і всього такого. Хтось хоче бути бухгалтером, а хтось ненавидить сидіти весь день та рахувати цифри. Він прагне цікавої роботи, яка пов язана з переїздами та спілкуванням з багатьма людьми. є, так би мовити, суто жіночі та суто чоловічі професії. Як, наприклад, вчителька та муляр. Звісно, що в кожному правилі є свої винятки, і ми з вами знаємо вчителів - чоловіків та жінок, що працюють на будівницт зміст 1. Основні вимоги до мовлення 3 2. Доберіть із різних джерел 5 висловлювань видатних людей про українську мову.

Розкрийте їх зміст 10 3. Напишіть наказ про звільнення з роботи 11 4. Доберіть і напишіть 10 слів спільного роду 12 список використаної літератури 13 реферат на тему.

Сутність та завдання корпоративного управління на макро - і мікрорівні. Підготуйте реферат на тему.

Застосування іноземних законів і міжнародних договорів в сімейних правовідносинах 27 1. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства 27 2. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів 33 список використаної літератури 35 вибір майбутньої професії – це досить серйозний і відповідальний крок у житті кожного підлітка. У світі існує величезна кількість професій. Деяким людям іноді дуже важко зробити якийсь певний вибір і вони губляться в цьому розмаїтті. Кожна професія має свої переваги і недоліки. У той же час будь - яка професія надає нам величезні можливості для особистісного розвитку.

Тому, перед тим, як остаточно визначитися з вибором, нам потрібно дуже ретельно зважити всі за і проти. На вибір майбутньої професії впливає багато факторів. іноді на наш вибір впливають приклади наших друзів, родичів, знайомих або вибір майбутньої професії – це досить серйозний і відповідальний крок у житті кожного підлітка. іноді на наш вибір впливають приклади наших друзів, родичів, знайомих або.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

практична робота аналіз даних за допомогою табличного процесора 11 клас

гдз 8 класс алгебра мерзляк полонський якір рабінович

войнаренко м п кластери в інституційній економіці книгу

природознавство 2 класс гільберг онлайн