диспансеризація персоналу який працює з джерелами іонізуючого випромінювання

диспансеризація персоналу який працює з джерелами іонізуючого випромінювання

Головною небезпекою закритих джерел іонізуючих випромінювань є зовнішнє опромінення, обумовлене видом випромінювання, активністю джерела, щільністю потоку випромінювання і створюваною їм дозою опромінення і поглиненою дозою. Захисні заходи, що дозволяють забезпечити умови радіаційної безпеки при застосуванні закритих джерел, засновані на знанні законів поширення іонізуючих випромінювань і характеру їхньої взаємодії з речовиною. Головні з них наступні. Доза зовнішнього опромінення пропорційна інтенсивності випромінювання часу дії. Найкращими для захисту від рентгенівського і гамма - випромінюван ня є свинець і уран. Проте з огляду на високу вартість свинцю й урану, можуть застосовуватися екрани з більш легких матеріалів — просвинцьованого скла, заліза, бетону, залізобетону і навіть води. Забезпечення захисту персоналу рентгенівських відділень (кабінетів). Радіаційний контроль, його види. Заходи захисту від надмірного рентгенівського опромінення. Радіаційний контроль - контроль за дотриманням норм радіаційної. Категорія а (персонал)– особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань. Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання в установах україни здійснюються на підставі санітарного паспорту, що є формою дозволу на виконання робіт з дів і засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного захисту персоналу в робочих приміщеннях і на робочих місцях, а також щодо захисту населення від діяльності з дів. При роботі з джерелами іонізуючих випромінювань важливого значення набуває правильна організація праці, яка забезпечує радіаційну безпеку обслуговуючого персоналу і всього населення в цілому.

У цьому випадку дозові навантаження для осіб відповідних категорій опромінення і груп критичних органів від джерел зовнішнього і внутрішнього опромінення не будуть перевищувати регламентованих значень. Керівним документом з радіаційної безпеки при організації робіт з джерелами іонізуючих випромінювань є санітарні правила. Джерела іонізуючого випромінювання, конструкція яких виключає попадання радіоактивни променева хвороба — захворювання, яке розвивається в результаті дії іонізуючого випромінювання в дозах, що перевищують допустимі. У залежності від характеру впливу (однократний масивний або тривалий повторний у відносно невеликих дозах) розрізнюють відповідно гостру і хронічну форми променевої хвороби різного ступеня тяжкості (з переважанням місцевих або загальних змін). Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні вибухи, ядерні установки для виробництва енергії, ядерні реактори, прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські апарати, прилади апаратури засобів зв’язку високої напруги тощо. За декілька останніх десятиліть людство створило сотні штучних радіонуклідів і навчилося використовувати енергію атома як у військових цілях — для виробництва зброї масового ураження, так і в мирних — для виробництва енергії, у медицині, пошуку корисних копалин, діагностичному устаткуванні й ін. Допустимі рівні радіонуклідів приведені в таблиці. Категорія а - особи, які працюють з джерелами випромінювання. іонізаційний іонізаційні камери вимірювання дози та потужності дози. Бета - і гама - внпромінювання; радіометрія альфа - , бета - та гама - джерел. Калориметричний метод реєстрації випромінювань. При радіоактивному розпаді і взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною виділяється тепло. Якби вся енергія випромінювання перетворювалася на теплову, яку можна виміряти за допомогою калори. Метрів, то шляхом простих розрахунків можна було б визначити активність досліджуваних препаратів. Проте радіоактивний розпад характеризується незначною теплопродукцією. Виділяти кошти для обладнання обласних (міських) рентгенорадіологічних відділень сучасною дозиметричною та іншою вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, автотранспортом. Організувати під керівництвом та за допомогою центральної диспансерної комісії (харківський нді медичної радіології) ефективну роботу по диспансеризації осіб, які працюють у сфері дії іо природні та штучні джерела іонізуючих випромінювань. Опромінення населення україни за останні роки за рахунок штучних джерел радіації. Гпд для людей, які постійно працюють з радіоактивними речовинами, становить 2 рентгени на рік. При цій дозі не спостерігається соматичних уражень, проте достовірно поки невідомо, яким чином реалізуються канцерогенний і генетичний ефекти дії. При роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання персонал може зазнавати тільки зовнішнього опромінення. Захисні заходи, що дозволяють забезпечити умови радіаційної безпеки при застосуванні закритих джерел, основані на знанні законів поширення іонізуючих випромінювань і характеру їхньої взаємодії з речовиною. Основні санітарні правила роботи з джерелами іонізуючих випромінювань в україні (оспу - 2005). На які об єкти поширюється дія оспу - 2005. Дія оспу поширюється на всі підприємства й установи, де виробляються, переробляються, застосовуються, зберігаються, знезаражуються і транспортуються штучні й природні радіоактивні речовини та інші джерела - захист від іонізуючого випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання. Організаційні заходи від іонізуючого випромінювання передбачають забезпечення виконання вимог норм радіаційної безпеки. Приміщення, які призначені для роботи з радіоактивними ізотопами повинні бути ізольовані від інших і мати спеціально оброблені стіни, стелі, підлоги. До лікувально - профілактичних заходів належать. Попередній та періодичні медогляди осіб, які працюють з радіоактивними речовинами; встановлення раціональних режимів праці та відпочинку; використання радіопротекторів - хімічних речовин, що підвищують стійкість організму до іонізуючого опромінення. Нормування іонізуючих випромінювань. Згідно з цими нормативними документами опромінювані особи поділяються на наступні категорії. А — персонал — особи, котрі постійно або тимчасово працюють з джерелами іонізуючого випромінювання; б — обмежена частина населення — особи, що не працюють безпосередньо з джерелами випромінювань, але за умовами проживання або розта методика радіаційного контролю під час роботи з джерелами іонізуючих випромі - нювань. Методика виконання самостійної роботи. Класифікація засобів індивідуального захисту.

Коротка характеристика основних приладів що використовуються для проведення радіаційного контролю радіометр рентгенометр дп а польовий. Нормування іонізуючого випромінювання. При вивченні дії іонізуючого випромінювання на організм людини були виявлені наступні особливості. У людини відсутні органи чуття, що реагують на іонізуюче випромінювання, тому його дія на організм людини відбувається непомітно. Висока ефективність поглинутої енергії. Допустимі дози іонізуючого випромінювання регламентуються нормами радіаційної безпеки україни (нрбу - 97). Згідно з цим нормативним документом визначені наступні категорії опромінюваних осіб. категорія а - особи, що постійно чи тимчасово працюють з джерелами іонізуючого випромінювання на іонізуючі випромінювання не реагують органи чуття людини, що робить їх особливо небезпечними. Усі джерела іонізуючого випромінювання поділяються на природні та штучні (антропогенні). Природними джерелами іонізуючих випромінювань є космічні промені, а також радіоактивні речовини, які знаходяться в земній корі. Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні реактори, прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські установки, штучні радіоактивні ізотопи, прилади засобів зв язку високої напруги тощо. Захист від радіаційного випромінювання у нашій країні захист працюючих від впливу радіаційного випромінювання забезпечується системою загальнодержавних заходів. Штучні джерела іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Для категорії а — персонал, фахівці, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелом іонізуючого випромінювання 2 бер 920 м зв; для категорії б — особи, які безпосередньо не заняті роботою з джерелами іонізуючого випромінювання, але можуть отримати додаткове опромінення на промислових майданчиках 0, 2 бера (1 м зв); для категорії в — все населення — 0, 1 бер (1 м зв). Відповідно до класифікації основних видів радіаційного котролю, апаратуру, що використовують для проведення радіаційного контролю поділяють на наступні групи а - персонал – люди, які безпосередньо працюють з джерелами іонізуючого випромінювання; б - персонал – люди, безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючого випромінювання, але можуть отримувати додаткове опромінення; в - все населення україни. При роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання персонал може зазнавати тільки зовнішнього опромінювання. З цих закономірностей випливають основні принципи захисту.

За етапом взаємодії з речовиною. Первинне — випромінювання, яке першим взаємодіє з речовиною. Вторинне — виникає в результаті взаємодії первинного випромінювання з речовиною. Третинне диспансеризація персоналу, який працює з джерелами іонізуючого випромінювання. Групи осіб первинного диспансерного обліку, категорії та рівні спостереження. Оснащение и работа специальных лечебных учреждений для оказания помощи лицам, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. Диспансеризация персонала, который работает с источниками ионизирующего излучения. Группы лиц первичного диспансерного учета, категории и уровни наблюдения. Працюючи з джерелами іонізуючих випромінювань здійснюють також комплекс медико - санітарних заходів. Вони включають санітарно - дозиметричний контроль, при якому визначають потужність увібраної дози, добову або тижневу дозу опромінення (за допомогою індивідуальних дозиметрів), ступінь забруднення радіоактивними речовинами повітря, робочих та інших поверхонь тощо. Для оцінки умов праці добуті дані порівнюють з гігієнічними нормативами. Так, наприклад, для персоналу, який працює з джерелами іонізуючих випромінювань, при опроміненні всього тіла гпд за рік встановлено 5 бер, а за тиждень — 0, 1 бера; п транспортування джерел іонізуючого випромінювання у відкритому та закритому вигляді. Зовнішнє, внутрішнє та контактне опромінення. випадіння джерела із захисного блоку або падіння блоку з джерелом із місця кріплення; - розгерметизація джерела, якщо вчасно прийняті заходи по недопущенню розповсюдження радіоактивного забруднення за межі виробничого приміщення порушення санітарного стану приміщень, де працюють з дів - протікання водопроводу або системи опалення, каналізації, що не призводять до порушення ходу виконання технологічного процесу і не обумовлюють надмірного опромінення персоналу, не вважаються ра. Джерело іонізуючого випромінювання - фізичний об єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання; радіоактивні матеріали - це джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи (ст. 1 закону україни про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку із змінами та доповненнями). Кожне нове радіонуклідне дів, яке заплановано придбати та характеристики якого не відповідають критеріям звільнення та рівням звільнення може стати рав. Охорона праця випромінювання пожежа. Джерелом іонізуючого випромінювання є природні та штучні радіоактивні речовини та елементи (уран, радій, цезій, стронцій та інші). Джерела іонізуючого випромінювання широко використовуються в атомній енергетиці, медицині (для діагностики та лікування) та в різних галузях промисловості (для дефектоскопії металів, контролю якості зварних з єднань, визначення рівня агресивних середовищ у замкнутих об ємах, бо головною небезпекою закритих джерел іонізуючих випромінювань є зовнішнє опромінення, обумовлене видом випромінювання, активність джерела, щільністю потоку випромінювання і створюваної ним дозою опромінення та поглиненою дозою. Відтак робота з джерелами іонізуючого випромінювання (дів), радіоактивними речовинами і матеріалами потребує вжиття відповідних заходів, спрямованих на зменшення опромінення персоналу, сторонніх осіб, довкілля. Регламенти цієї групи спрямовані на зменшення доз хронічного опромінення людини від техногенне підсилених джерел природного походження. Протирадіаційний захист в умовах хронічного опромінення. Базується на системі заходів (контрзаходів), які завжди є втручанням у життєдіяльність людини чи сферу господарського та соціально - побутового функціонування території. Диспансеризація осіб, що працюють із джерелами іонізуючих випромінювань. З метою запобігання соматичних і зменшення соматично - стохастичних і генетичних наслідків впливу іонізуючих випромінювань необхідно обмежувати дози зовнішнього й внутрішнього опромінення персоналу, окремих осіб і всього населення при використанні, зберіганні й транспортуванні радіоактивних речовин, при використанні ядерних установок, прискорювачів заряджених часток, рентгенівських апаратів і ін. Джерел іонізуючих випромінювань. У чинних правилах містяться вимоги по забезпеченню радіаційної безпеки персоналу установ і населення, а також по охороні навколишнього середовища від забруднення радіоактивними речовинами. іонізуюче випромінювання - квантове (електромагнітне та корпускулярне) випромінювання, під впливом якого із нейтральних атомів утворюються іони. Електромагнітне іонізуюче випромінювання - включає частину спектра, що починається з жорсткого ультрафіолету, переходить у рентгенівське випромінювання і закінчується гамма - випромінюванням. Космічні промені досягають поверхні землі, деяка частина за рахунок сонячних спалахів. Вона припускає такий рівень опромінення дорослого персоналу, що працює з променевими навантаженнями відкрите джерело випромінювання - таке джерело випромінювання, конструкція якого не виключає попадання радіоактивних речовин до довкілля в процесі роботи або у міру зносу.

Зразкове джерело випромінювання - джерело випромінювання, яке призначене для перевірки по ньому інших джерел або приладів. А - персонал радіаційно небезпечних об єктів, що працюють з джерелами випромінюваннями. Б - персонал радіаційно небезпечних об єктів, що не працює з джерелом випромінювання але за умовами роботи знаходитися в зоні дії, а також населення проживає в 30 км. Зоні довкола аес або подібних небезпечних об єктів. В - все інше населення. 2 захист робочих місць від джерел іонізуючого випромінювання. Регіональна програма захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання розробляється згідно з щорічною оцінкою стану захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання на відповідній території і повинна включати такі заходи. Пошук і виявлення джерел та шляхів, що спричиняють вплив іонізуючого випромінювання на людину; реалізація заходів щодо знешкодження джерел і шляхів, що спричиняють вплив іонізуючого випромінювання на людину, та (або) захисту від цього впливу людини; впровадження. Використання у медичній практиці будь - яких джерел іонізуючого випромінювання повинно здійснюватися з обов язковим • нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромінювання; • медичної практики; • радіаційних аварій категорія а (персонал) - особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань. Категорія б (персонал) - особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях та на промислових майданчиках об єктів з радіаційно - ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення. Категорія в — все населення. Документи необхідні для роботи джерел іонізуючого випромінювання (далі –дів). технічний паспорт (сертифікат чи свідодоцтво)на дів 10. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії а. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії а попереднього (періодичних) медичних оглядів; медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника та відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з дів. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії а, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов язана з дів.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

практична робота аналіз даних за допомогою табличного процесора 11 клас

гдз 8 класс алгебра мерзляк полонський якір рабінович

англійська 3 клас алла несвіт

контурна карта 10-11 клас економічна і соціальна географія світу