бібліографію з теми образ вчителя-словесника в художній літературі

бібліографію з теми образ вчителя-словесника в художній літературі

Сайт про українську, зарубіжну літературу та методику викладання. Сайт доброгорської ірини анатоліївни, вчителя російської мови, зарубіжної літератури зош № 26 м. Розмальовки для аналізу образу євгенія онєгіна. Шекспір гамлет картки. Справді, учитель світової літератури має залучити учнів до скарбниці світового письменства. Але робити це можна по - різному.

Можна спиратися на емоційні враження учнів, або зацікавлювати захоплюючим перебігом подій твору, або привертати увагу до художніх образів, або звертатися до інших видів мистецтва. Навчити учнів аналізувати художній твір – чи не найскладніше завдання вчителя - словесника у курсі світової літератури. і до цього треба йти поступово, крок за кроком, щоб надмірні зусилля у цьому плані не відбили у школярів бажання читати. У 5 - 6 класах ця робота тільки - но починається. Види самоосвіти вчителя літератури різноманітні. Читання першоджерел, слухання радіо, перегляд телепередач, відвідування театрів, кіно, екскурси по літературних місцях, в музеї, слухання лекцій, участь в колективних фермах методичної роботи тощо. Але основою основ самоосвіти вчителя є йсрго самостійна робота над літературою. Самоосвіта вчителя - словесника повинна здійснюватись таким чином щсрб працювати на рівні сучасних вимог. Такий підхід до вивчення літератури потребує уваги до організації краєзнавчої дослідницької діяльності. ^ краєзнавча дослідницька діяльність – умотивована активність суб’єкта дії (однієї особистості чи групи людей), спрямована на самостійне вивчення самобутності певного краю. Для художнього осмислення табірного дос - віду звернувся до першоособової форми, яка перед - бачала домінування власне авторської свідомості і наголошувала на вірогідності зображеного. В опо - віданні «що таке істина. Оповідач – секретар таборової канце - лярії – стає свідком морального двобою віруючого в’язня свєтлова і таборового начальника больша - кова. Методична література про специфіку вивчення з огляду на жанрову специфіку.

Специфіка вивчення ліричних та епічних творів. Перед вчителем - словесником коштують завдання виховання людини нової формації. Розуміння усної народної творчості можливе лише при результуючій взаємодії образного і понятійного мислення, оскільки весь фольклорний зміст побудований на основі образів, що кодують реальність в її зв язках і відносинах, які матеріалізуються в знаку (позначаються словом). Таким чином, є реальною потреба у словесниках, котрі вміло донесуть до свідомості учнівської молоді естетичне, виховне, інтелектуальне значення мистецтва рідного слова. Найголовніше завдання вчителя - словесника - вчити дітей так, щоб вони, за словами г. Сковороди, “пізнали свій народ, а в народі себе.

Тому художню літературу вчителі повинні розкривати, а учні сприймати та аналізувати як мистецтво слова, як поетичне вираження духовного життя народу.

У вітчизняній методичній літературі не достатньо належного висвітлення проблеми змісту, обсягу навчального матеріалу та оптимального використання методів і форм навчання в школі. Потім він ознайомлює учнів з бібліографією художньої літератури, пропонує її записати. Список рекомендованої художньої літератури можна також вивісити в класі. На першому ж уроці треба запропонувати учням, щоб вони фіксували свої враження від прочитаних художніх творів в зошиті історії. Одним із методів роботи над художньою літературою, який використовується вчителями історії, є методлітературно - художнього. Суть даного методу полягає втому, що вчитель, висвітлюючи те або інше питання, явище чи подію і даючи їм певну оцінку, з ясовуючи теоретичні поняття, роблячи узагальнення головна книжковий майданчик віртуальні виставки іван федоров - засновник книгодрукування в україні образ івана федорова в художній літературі та у творах мистецтва. Образ івана федорова в художній літературі та у творах мистецтва. Першодрукар іван федоров був дуже талановитою, неординарною та різнобічно освіченою особистістю. Все своє життя він поневірявся по світу.

Жив та працював і в росії, і у литві, і на україні, і в польщі. Його образ надихав багатьох поетів, скульпторів, художників та режисерів. Йому присвячували вірші, сп учитель - словесник ні в якому разі не повинен виставляти негативні оцінки. Це не змінить думку учнів з приводу героя, але може зумовити те, що надалі вони не хотітимуть бути щирими. Виправданим варто вважати такі заходи. Учитель озвучує власне ставлення до внутрішніх якостей персонажа, толерантно не погоджується з учнем, що висловив, на його думку, неправильну морально - етичну оцінку.

Кого з них можна назвати зразком у вираженні певної духовної якості. Ще один спосіб узагальнити духовну сутність персонажа – звернення до його педагогічної функції напряму.

Словесники можуть ставити учням запитання на зразок. Чого ми можемо навчитися в героя. Вчитель - словесник, який прагне навчати по - сучасному, має бути обізнаним з пірамідою блума та прийомами розвитку в учнів навичок мислення високого рівня. Особистісно зорієнтоване навчання. Найперше завдання вчителя - словесника організувати грамотний ідейно - художній аналіз твору, який допоможе інтерпретувати (пояснити) цей твір. Якщо вчитель створює проблемну ситуацію, то вона важлива не сама по собі, а як прийом, який дозволяє зрозуміти авторський задум, ідею твору.

Ось приклади декількох проблемних ситуацій, які можуть вивести учнів на осягнення авторського задуму оповідання перевтілення. Особливості календарно - тематичного планування роботи вчителя - словесника. Структура уроку літератури і відбиття її в в поурочному плануванні. Систематичність та планомірність як методологічний принцип викладання літератури. Програма зі світової літератури для 5 - 9 класів містить мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). Фізичне виховання в школах україни. Трудове навчання в школі. Порівнюючи образ гетьмана в різних творах, учні доходять висновку, що історією україни, її вірними синами захоплювалися митці різних країн. А цей факт теж сприяє формуванню гордості за історію своєї вітчизни. Отже, можна сказати, що саме компаративістика дає можливість розглядати українську літературу в контексті європейського літературного процесу.

Докласти зусиль до цього покликані саме сучасні вчителі - словесники. Художній образ – структура двочленна і складається з двох основних компонентів. Словесно - позначеного і такого, що мається на увазі, або з форми і змісту.

В сучасному літературознавстві розповсюджені три класифікації образів. Предметна, узагальнено - смислова і структурна. Академическая и специальная литература. Методики преподавания. Методика преподавания литературы. Методика преподавания украинской литературы. Зародження методики викладання літератури становлення української методики літератури в xx ст. Актуальні проблеми сучасної методики викладання літера вертій о. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі в основних ознаках і поняттях. Різні методичні аспекти викладання літератури в школі з досліджуваної проблеми розглядали о. Ситченко, штейнбук ф. Вивчення художнього образу в школі. Гончара знаходимо у якості символу собор. Він є символом внутрішньої розвиненості та краси українського народу.

Мотря та карпо з твору і. Це і будуть образи - переживання. Тобто ті образи, які висвітлюють певні людські емоції. Найчастіше наявний у творах письменників - імпресіоністів. Наприклад, такий образ є у творі м. Новые вопросы в українська література збірку адресовано учителям української мови та літератури. Українська література, 6 клас. Створити неповторний, дивний образ писанки допомогли такі художні засоби вираження. Епітети, порівняння, метафора, та а святковий настрій - колористика. а у поезії незримий, але відчутний впродовж усього твору ще один, він незримо присутній. ) конспект уроку з української літератури на тему євген гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні лось призначений для вчителів - словесників, студентів філологічних факультетів. Цінність конспекту полягає в розгорнутій подачі матеріалу, міжпредметних зв язках, використанні елементів критичного мислення. Новые вопросы в українська література мета. Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Художній образ як втілення ідеї. Аналіз образів — центральне питання вивчення творів літератури. На відміну від науки, яка відображає дійсність у формі законів, логічних понять, мистецтво становить відображення життя в конкретно - чуттєвій формі, у формі художніх образів, картин людського життя, картин природи. Проте не всяке конкретне відображення дійсності є художнім образом. Наприклад, звичайна фотографія людини чи предмета — теж конкретне відображе мета курсу методики викладання літератури - формування творчої особистості майбутнього вчителя - словесника, оволодіння інноваційними методами і прийомами навчання, з’ясування психології сучасного школяра. Завдання курсу методики викладання літератури. ознайомити студентів з основними методами, прийомами та формами викладання української літератури в школі; - аналіз програм з української літератури для середніх навчальних закладів, для шкіл з філологічним профілем навчання; програм з літератури рідного краю (одещина); - розглянути структуру курсу методики викладання української літератури в шк вічний худо. Браз — особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно - чуттєвий характер та його цілісність. Предмети та явища навколишнього світу відбиваються у свідомості людини під впливом реальної дійсності, в певних образах, що виконують звичайну роль у процесах пам’яті, уяви та мислення. Виникають у свідомості людей сприйнятої за допомогою органів чуття. Вони є копіями, відбитками дійсності. Образи зберігаються в пам яті і можуть бути відтворені уявою. Нерідко словесники пропонують школярам визначення теоретичних понять, узяті безпосередньо із літературознавчих словників - довідників. Тому вчитель має певною мірою адаптувати подані в довідковій літературі поняття, щоб вони стали їм зрозумілими, доступними. Державний стандарт базової і повної середньої освіти акцентує на формуванні в учнів умінь і навичок сприймати й аналізувати художній твір у літературному й культурологічному контексті. Як відомо, художня література відіграє винятково важливу роль у формуванні світогляду та ідейно - політичних переконань молодого покоління, у становленні моральних принципів майбутніх громадян, у їх естетичному вихованні. Не випадково питання вивчення літератури в середній школі цікавить широку громадськість. Учителів - словесників нерідко звинувачують у засушуванні, препаруванні ліричної поезії, що позбавляє емоційності сприймання цих творів учнями. Закиди певною мірою справедливі. і причиною вказаних недоліків є складність самої проблеми і її недостатня розробка в методичній літературі. Образи ліричного твору здатні викликати емоційну реакцію у читача лише за певних умов. Предметом теорії літератури є аналіз конкретних літературних явищ, поділ літератури на роди, види і жанри. Теорія досліджує літературний процес, зміну напрямів і течій, особливості стилю окремого письменника й літературної доби, наприклад, епохи класицизму чи бароко, а також закономірності розвитку мови художньої літератури, основи та особливості віршування тощо. Теоретико - літературні відомості є невід ємною частиною шкільного курсу української літератури, підпорядковані завданням вивчення художніх творів, сприяють осягненню мистецтва слова як естетичного феномена. Засвоєння знань із – зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу). Це сприятиме додатковому індивідуальному вибору вчителем текстів для розгляду.

На уроках літератури рідного краю пропонуємо також включати художню творчість ровесників. Зміна художніх інтересів школярів, значною мірою впливає на зміну статусу літератури, як шкільного предмета. Тепер учитель не єдине джерело інформації, як це було раніше.

Бурхливий розвиток таких засобів комунікацій, як телебачення, комп’ютер, інтернет та інші, породжує у школярів пасивно - споживницьке ставлення до мистецтва. Кожна епоха ставить свої вимоги до уроку словесника. і не тільки тому, що вивчення літератури завжди повинне відповідати вимогам часу.

Література як вид мистецтва має виховувати художника. 2 - гий ступінь – подача і сприйняття з боку учнів спеціальних знань про сутність художньої літератури, її специфіку, теорію і історію. Основне завдання вчителя - словесника в умовах становлення нової держави є виховання національної свідомості освіченого і цивілізованого громадянина україни. На уроках літератури учні пізнають не тільки силу художнього слова, а й таїну української пісні, смуток плачу, святість молитви та інші джерела народної культури. Вчитель - словесник повинен допомагати учням вжитись в ту атмосферу, в ті події часу, коли жив митець, і розглядати його твори тільки з відповідних позицій того часу, а не звинувачувати автора в тому, що десь в 30 - 40 х роках він славив не те, що сьогодні актуальне або й зовсім спотворене.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

батьківські збори 10-11 класс

відповіді до дпа 2021 11 клас історія україни горинський

мектеп баспасынан шыккан 8 сыныптын агылшын кітабы

зошит з розвитку писемного мовлення 3 клас захарійчук гдз відповіді