принципи класицизму в поетичному мистецтві буало

принципи класицизму в поетичному мистецтві буало

Класицизм обернений в майбутнє, а не в минуле, і в цьому полягає його художньо - історичний сенс. Основою класицистичного світогляду є онтологічне, позачасове, розуміння краси, переконання в тому, що краса вічна. Класицизм - це природне і закономірне дня певних етапів художнього розвитку людини прагнення знайти точку опори в змінному світі, знайти упевненість в майбутньому, спокій, емоційну врівноваженість в системі раціонального художнього мислення, строгих, замкнутих, розмірених, перевірених класикою формах. Тому класицизм не локалізується в якій - небудь одній історичній епосі, художньому напря буало народився в парижі в сім’їзаможного буржуа, адвоката, чиновника паризького парламенту.

Його біографія нічим не прикметна. Як і більшість тогочасних юнаків, він здобув освіту в єзуїтському коледжі, згодом студіював у сорбонні богослов’я та право, проте не мав особливого потягу ні до юридичної, ні до духовної кар’єри. Ставши після смерті батька матеріально незалежним, буало міг цілком віддатися літературі, достатньо вільно висловлювати свої думки та оцінки. Проголосивши культ розуму, класицизм вимагав розумної регламентації художньої творчості. Звідси в ньому чіткість, простота і переконливість в усьому.

В ідеях, життєвих ситуаціях, людських характерах. ідеал прекрасного, який класицизм вбачав у античності, він намагався поєднати із розумним. У своїх пошуках розумних правил творчості класицизм звертався до античних теоретиків літератури — аристотеля, горація, брав за взірець їхні погляди на літературу.

На базі поетики аристотеля та послання до пізонів горація француз нікола буало розробив докладну регламентацію письменниць театральне мистецтво доби класицизму.

Класицизм як напрямок мистецтва коріннями сягає у італію доби відродження. італійські гуманісти відродили інтерес до античності, слідом за ними в інших європейських країнах почалося вивчення. Переклади на народні мови, тлумачення і пристосування зразків давньогрецького і давньоримського мистецтва до смаків і понять доби. Класицизм найбільшим чином був проявлений у театральному мистецтві і літературі, драматургії зокрема. Своє найбільш повне естетичне обґрунтування він отримав у трактаті поета, критика і теоретика мистецтва нікола буало(1636 - 1711)“поетичне мистецтво”(1674). Шаплена (1638), але найпослідовнішим, найґрунтовнішим був теоретичний трактат. Визначальні риси класицизму.

Зразком досконалого та гармонійного мистецтва в класицизмі була проголошена антична класична минувшина. Тому митці часто зверталися до сюжетів і образів античної міфології. Буало прагнув підпорядкувати мистецтво певним нормам, які відповідали розумінню прекрасного в добу класицизму.

Ці принципи знайшли своє вираження у творах д. Дефо „робінзон крузо”, бомарше „весілля фігаро”, гравюрах уільяма хогарта „історія повії”, „модний шлюб”, картинах т. Гейнсборо „містер ендрю з дружиною”, „ранкова прогулянка”. Деякі культурологи розглядають бароко і класицизм як художні стилі епохи просвітництва. Класицизм (від латинського - зразковий) – напрям у західноєвропейському та російському мистецтві 17 - 18 ст. За зразки прийняті твори літератури і мистецтва античності, ігнорування почуттів, опора на розум (раціо), філософію, математику рене декарта, раціоналізм. Прагнення до чіткості, типології, класифікації. Теоретик класицизму.

Буало у „поетичному мистецтві” обґрунтував основні норми (ознаки) класицизму основні правила класицизму.

Основним естетичним критерієм літератури класицизму було визнано її раціоналістичність, відповідність формально - логічним вимогам розуму і здорового глузду.

Класицизм — це мистецтво раціональних правил за встановленими зразками. Естетика класицизм біоетика юридичний. Естетика класицизму сформувалася у xvii ст. У франції і пізніше була поширена в німеччині, англії, росії. Расін жан (1639 - 1699) - французький драматург, народився у ферте - мілопс. Аналізує основні принципи поезії, стверджує обов язковість ієрархії поетичних жанрів, чітко розмежовує комічне і трагічне.

інтерес до драматичного мистецтва, який спостерігається і у фран ції, і в англії, і в іспанії, був відбиттям становлення нового типу сві - тоставлення - більш динамічного, творчого. європейська культура xvii ст. Перейняла у відродження віру у великі можливості людського розуму.

Віра ця посилювалася досягненнями науки, що вийшла на новий рівень розвитку.

Тепер наукова думка рухалася не за рахунок часткових здогадок і прозрінь, а шляхом систематичного й послідовного накопичення вивірених відомостей з окремих галузей знань. Конспект на урок зарубіжна література скачати в первой песне буало излагает основные принципы поэтического творчества и устанавливает общие законы стихосложения, стиля и композиции. Он дает краткий исторический обзор судеб фр. Поэзии, в котором обнаруживает полное непонимание фр. Поэзии раннего средневековья и возрождения, несправедливо унижая ронсара и чрезмерно возвеличивая малерба. Комедія і трагедія в епоху класицизму.

Класицизм як художній напрям літератури xvii ст. Для нього характерне звернення до античності як до ідеального. Найвищу оцінку комедії дав теоретик класицизму.

Основні естетичні принципи класицизму.

Внесок жана расіна у розвиток французького класицизму.

Національна своєрідність російського класицизму.

Увага в мистецтві класицизму приділяється не приватному, одиничному, випадковому, а загальному, типовому.

Тому характер героя в літературі не має індивідуальних рис, виступаючи як узагальнення цілого типу людей, що приводить до різкого поділу на позитивних та негативних, серйозних і смішних. Основний конфлікт у добутках класицистів – між розумом, обов’язком перед державою і почуттям, особистими потребами, страстями. 2 мистецтво поетичне нiколя буало як теоретичне узагальнення iдей класицизму.

Класицизм як мистецький напрям. 1 ржсторичнi та культурнi передумови формування класицизму у францii. Найбiльшою мiрою принципи класицизму вираженi в трагедiях п. Расiна i вольтера, комедiях ж. Ларошфуко (францiя), в творчостi рж. Шиллера (нiмеччина), одах м. Державiна, трагедiях а. Класицизм задавав стiйку орiiнтацiю нового мистецтва на античний лад, що зовсiм не означало простого копiювання античних зразкiв. Література класицизму.

Просвітницький класицизм – напрям у французькій літературі xviі ст який розвивав основні формальні принципи класицизму у нових історичних умовах. Просвітницький класицизм (наприклад, творчість вольтера) був наповнений новим змістом, суголосним ідеям доби просвітництва. Наприклад, ідея абсолютної монархії поступається місцем мотивам боротьби проти тиранії необмеженої монархічної влади, проти релігійного фанатизму, боротьби за парламентські та республіканські форми правління, за віротерпимість та торжество розуму.

Принципи ранішнього класицизму особливо виявлені в багатьох позаміських садибах — віллах. Замовниками були магнати венеції та віченці, що купували ділянки землі. Особливо багато їх було в долині річки брента. У середині 18 - го століття європа почала рухатися в сторону нового стилю в архітектурі, літературі, мистецтві — класицизму.

Цей стиль прагнув наслідувати ідеали античності, головним чином класичної греції. Музика класицизм, як художній напрямок, був створений у франції в першій половині xvii століття. інтерес, який виник ще в епоху відродження, до античної культури, спричинив наслідування в усіх видах мистецтва античним зразкам. 2 мистецтво поетичне ніколя буало як теоретичне узагальнення ідей класицизму.

Головною метою роботи є охарактеризувати внесок ніколя буало у становлення та остаточне формування мистецького напряму класицизму у французькому письменстві. З цього випливають завдання дослідження. Охарактеризувати класицизм як мистецький напрям; проаналізувати історичні та культурні умови, що спричинили виникнення класицистичного мистецтва; подати характеристику поетичної, сатиричної та критичної творчості ніколя буало з точки зору відображення у ній основних канонів класицизму; охарактеризувати значення творчості ніколя буало як теоретика французького класицизму.

Класицизм виник як мистецтво розуму, правил і логіки. Центральне місце в естетиці класицизму посідає категорія краси. На думку класицистів, краса існує у світі об’єктивно і не залежить від людини та її внутрішнього світу.

За своїм характером краса — це порядок, правильне розміщення частин цілого, гармонія і відповідні пропорції. Французький письменник ніколя буало став теоретиком класицизму.

(мольєр і епоха класицизму) найбільшого розквіту класицизм досягає у французькій драматургії xvii ст. Театр і театральне мистецтво взагалі посідали виняткове місце в естетиці класицизму.

Твір майже на три століття пережив свою історичну епоху і літературну практику, яка його породила. У художньо - естетичних засадах французького класицизму, зведених буало до чіткої цілісної системи, одні сучасники бачили непорушні норми і закони художньої творчості, а інші, навпаки, висміювали і принижували автора та його твір. Найдено 13 значений слова. Зм• класицизм(від лат. Classicus — взірцеви. Завершене вираження нормативна поетика к. З її кодексом законів і правил здобула у віршованому трактаті. Буало мистецтво поетичне (1674). Охопив різні види мист - ва, але на першому плані був театр. Стали трагедія і комедія. Своєрідність російського класицизму.

Теоретичний кодекс французького класицизму - поетичне мистецтво буало демонструє різко вороже ставлення до всього, що так чи інакше мало зв язок з мистецтвом народних мас. У нападках на театр табарі буало заперечує традиції народного фарсу, знаходячи сліди цієї традиції у мольєра. Різка критика бурлескній поезії також свідчить про відомого антидемократизмі його естетичної програми. Не знайшлося місця в трактаті буало і для характеристики такого літературного жанру, як байка, тісно пов язаного з традиціями демократичної культури народних мас. P align= justify принципи класицизму класицизм (від лат. У франції, росії та інших країнах. Орієнтація на античну літературу, культ розуму, нормативність мистецтва (обмежувала творчу свободу), ієрархія жанрів, гармонійність форм. Філософським підґрунтя класицизму - філософія раціоналізму рене декарта. (людина вже від народження має ідеали, взірці, розрізняє правильне та хибне). Поетика класицизму – художня система літературного напрямку, хронологічні рамки якого в західноєвропейських літературах традиційно відносять до другої половини xvii – першої третини xviii століть. Найвищого розвитку поетика класицизму досягає у xvii ст. У французькій літературі; саме тоді. Розум інтерпретується як первинна та найвища духовна здатність людини. Картина світу в к основні правила класицизму.

Поетикою класицизму будувалися у принцип суворе розмежування естетичних категорій (піднесеного і низького, трагічного і комічного). У відповідності зі сферою зображуваного драматургами життєвого матеріалу розрізнялися високі жанри (трагедія, епопея, ода) та низькі жанри (комедія, ідилія, сатира, байка). Протягом значної частини та xviii ст. Класицизм зберігав панівні позиції в мистецтві абсолютистської франції. У своєму історичному розвитку класицизм пройшов через два якісно своєрідних періоду, кордоном між якими були події фронди. Віршований трактат буало мистецтво поетично належить до найвидатніших пам яток. Ставились до його поетичних принципів. Нищівній критиці піддавали “мистецтво поетичне” вже у xviii ст. Французькі просвітителі. Пізніше розгром твору довершували поети – романтики. Однак важко назвати інший теоретичний твір тих часів, який користувався б такою широкою популярністю і впливом, як поема буало. Суперечливі і цілком протилежні оцінки літературно - естетичної принципи ранішнього класицизму особливо виявлені в багатьох позаміських садибах — віллах. В росії навіть довго співали романс, де згадується саме ця невелика річка і магнацьке дозвілля навколо неї.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

батьківські збори 10-11 класс

мектеп баспасынан шыккан 8 сыныптын агылшын кітабы

гдз решебник англійська мова робочий зошит 3 клас косован вітушинська

икмэк тэме изложение